Pravilnik o kozmetičkim proizvodima

Od 04. septembra 2019. godine  stupio je na snagu Pravilnik o kozmetičkim  proizvodima (”Sl.  glasnik RS”, br. 60/2019) kojim  se uređuju kozmetički proizvodi  koji se isporučuju na tržište, a u  svrhu obezbeđenja funkcionisanja  tržišta i visokog nivoa zaštite  ljudi. Pravilnik donosi odredbe  koje se tiču dokumentacije od  značaja za dokazivanje bezbednosti  kozmetičkog proizvoda pa  se tako precizira šta sve treba da  sadrži Dosije sa informacijama o proizvodu. Dokumentacija sa informacijama  o proizvodu na osnovu koje subjekat u poslovanju dokazuje  da je kozmetički proizvod zdravstveno ispravan odnosno  bezbedan u skladu sa Zakonom o predmetima opšte upotrebe, sadrži  redovno ažurirane informacije i podatke i to: kvalitativni i kvantitativni  sastav proizvoda, fizičke i hemijske karakteristike i stabilnost  kozmetičkog proizvoda, mikrobiološki kvalitet, informacije o  ambalaži, normalna i predviđena namena, neželjeni efekti i ozbiljni  neželjeni efekti.
Odgovorno lice vodi evidencije  o prijavljenim neželjenim efektima  i ozbiljnim neželjenim efektima.  Odgovorno lice čuva Dokumentaciju,  u skladu sa Zakonom,  deset godina od momenta stavljanja  poslednje serije kozmetičkog  proizvoda na tržište Republike  Srbije i omogućava da bude  lako dostupna sanitarnom inspektoru,  u elektronskom ili nekom  drugom formatu na adresi  navedenoj na proizvodu.
Pravilnik navodi i ograničenja za upotrebu određenih supstanci u  kozmetičkim proizvodima. Takođe, u proizvodnji kozmetičkih  proizvoda zabranjeno je koristiti supstance koje su klasifikovane  kao karcinogene, mutagene ili toksične po reprodukciju kategorije  2, u skladu sa propisom koji uređuje oblast klasifikacije, pakovanja,  obeležavanja i oglašavanja hemikalije i određenog proizvoda. Pravilnik  precizira i kako treba da izgledaju informacije za potrošače na  deklaraciji (primarnom i sekundarnom pakovanju) i tvrdnje koje se  koriste u vezi sa kozmetičkim proizvodima.